Energistöd att söka

Svenska Fotbollförbundets energi- och miljöpolicy slår fast att svensk fotboll ska vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Det gäller därför att ta ett ökat ansvar för energianvändningen på våra fotbollsanläggningar. Detta kan ske genom att äldre anläggningar energieffektiviseras och nya anläggningar byggs så energieffektivt som möjligt.

Vilka kan söka stöd
För att beviljas stöd till "Energi-initiativet" ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser. Med driftsansvar menas att föreningen själv, eller tillsammans med andra SvFF-anslutna föreningar, ska ha ekonomiskt ansvar för drift och underhåll av anläggningen. Om föreningen inte äger anläggningen ska de ha nyttjanderätten samt det ekonomiska ansvaret för drift och underhåll av anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället.

För de föreningar som beviljas stöd från "Energi-initiativet" börjar projektet med att det genomförs en kartläggning av anläggningens befintliga belysning. Syftet med kartläggningen är att visa att det är de för anläggningen mest relevanta åtgärderna som genomförs först. Kartläggningen genomförs kostnadsfritt av vår energipartner Rexel som en del av samarbetet.

Stöd till energiprojekt beviljas endast till projekt som vid tidpunkten för ansökan ännu inte påbörjats.

Stödets storlek och finansiering av projekt
För år 2020 gäller att stöd till energiprojekt högst kan uppgå till 200 000 kronor per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Det finns för år 2020 en miniminivå för projektets totala kostnad som detta år ligger på 50 000 kronor per anläggning.

När det gäller finansieringen av projekt ser vi gärna att stöd från "Energi-initiativet" kan kombineras med Riksidrottsförbundets projektstöd till anläggningar, kommunala bidrag eller andra sorters bidrag. De föreningar som beviljas bidrag kommer kontaktas av SvFF för att diskutera olika finansieringsalternativ. Rexel kan även erbjuda olika förmånliga finansieringslösningar.

För mer information: https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillenergi-ochmiljoprojekt/

Informationen i sin helhet (PDF)

Ansökan kan göras löpande under året.

Ansökan ska ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Niklas Callenmark
Box 1216
171 23 Solna

Alternativt via mejl till niklas.callenmark@svenskfotboll.se